Wśród wielu form prawnych, należy wybrać najbardziej korzystną.

1. Indywidualna działalność gospodarcza to forma charakterystyczna dla bardzo małych przedsięwzięć. Charakteryzuje ją: łatwość założenia i likwidacji (niższe koszty), proste zasady księgowości i łatwość wprowadzania zmian w kapitale, brak rozbudowanych struktur, elastyczność, pełna osobowa odpowiedzialność za powstałe zobowiązania firmy, trudność działania w większym rozmiarze.

 2. Działalność gospodarcza w formie spółki

Spółka cywilna:

Spółka tworzona na podstawie umowy wspólników (przynajmniej dwóch), którzy zobowiązują się do osiągnięcia założonego celu. Każdy ze wspólników staje się współwłaścicielem majątku spółki oraz odpowiada za jej zobowiązania.  

Spółka akcyjna:
Podstawę spółki akcyjnej stanowi kapitał akcyjny dzielący się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalny kapitał spółki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych to 500 000 zł, a wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1 zł.

Spółka komandytowa:
Ta forma spółki jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada znaczne zasoby finansowe i chce zawiązać spółkę ze wspólnikiem dysponującym skromnymi zasobami, ale mającym pomysł na biznes.

Spółka komandytowo-akcyjna:
Spółka komandytowo-akcyjna Spółka osobowa, zawierająca jednak zarówno cechy spółki osobowej jak     i kapitałowej. Wspólnikami w spółce komandytowo-akcyjnej są komplementariusze i akcjonariusze (mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i prawne).   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Jest spółką kapitałową, co oznacza konieczność zgromadzenia kapitału spółki (może on być wniesiony zarówno w formie gotówki jak też w formie wkładu niepieniężnego, np. nieruchomości). Wspólnikami    w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Spółka partnerska:
Spółka osobowa, którą zgodnie z przepisami mogą tworzyć tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodu: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.   

Spółka jawna:
Spółka osobowa, w której każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek do reprezentowania spółki samodzielnie (chyba, że umowa spółki wyłączy któregoś ze wspólników z prawa do reprezentowania).

Rynek pracy to specyficzna sfera rzeczywistości, na której dochodzi do spotkania osoby, która sprzedaje i która kupuje pracę, czyli pracodawcy i pracownika; praca jest tu towarem.

Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć:

 • czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie tą pracę dostaniemy, co może się wiązać z wyjazdem);
 • jakie zawody są zanikające;
 • jakie zawody są zawodami przyszłości;
 • jaki jest nasz lokalny rynek pracy.

Tendencje i zmiany na rynku pracy:

 • zanikanie wielkich przedsiębiorstw, korporacji na rzecz tzw. przedsiębiorstwa z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, gdzie celem jest sprzedaż wiedzy i gdzie do pracy nad konkretnym zadaniem tworzone są grupy celowe,
 • uelastycznienie rynku pracy (ruchome płace - zależne od rynku pracy, indywidualizacja umów o pracę),
 • wzrost merytokracji - zależności między liczbą lat nauki a wynagrodzeniem,
 • powstawanie popytu na pracę o charakterze i zasięgu ponadnarodowym (jako efekt globalizacji); wiąże się z tym tania siła robocza w krajach słabo rozwiniętych,
 • elastyczne zatrudnienie, elastyczne formy pracy: umowy na czas określony, umowy "do projektu", praca dorywcza, outsourcing (wypożyczanie pracowników),
 • telepraca - świadczenie pracy na odległość (efekt rewolucji informatycznej).

Zmiany w polityce firm:

 •           model organizacji
 •          wymagania pracodawców wobec pracowników, zmieniają się
 •          formy organizacji pracy,
 •          polityka socjalna firm, itp.

Źródła informacji o rynku pracy:

 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
 • dane gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia  
 • strony wojewódzkich urzędów statystycznych
 • wojewódzkich urzędów pracy
 • powiatowych urzędów pracy
 • Gminne Centra Informacji
 • Katalogi Firm Lokalnych

Zawody przyszłości

W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy? W jakim kierunku się przekwalifikować aby znaleźć pracę? Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy? - to najczęściej zadawane pytania przez osoby poszukujące pracy, zamierzające zmienić swoje kwalifikacje czy też młodzież zamierzającą się kształcić. Z prognozy ekspertów z Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych wynika, że pracy nie powinno zabraknąć w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, biznesem i informacją.

Z prognoz tych wynika, że pracownicy będą potrzebni przede wszystkim w następujących zawodach:

 • Specjaliści i eksperci techniczni Internetu
 • Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania
 • Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych
 • Administratorzy sieci komputerowych - konieczne są studia z informatyki na uczelniach technicznych i niektórych uniwersytetach
 • Biotechnolog - ten kierunek prowadzony jest przez większość uniwersytetów, politechnik i uczelni rolniczych
 • Specjaliści klonowania - trzeba studiować biotechnologię
 • Ekspert, doradca ekologiczny - zawód można wykonywać po studiach na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
 • Inspektor ochrony środowiska - kierunki inżynieria środowiska i ochrona środowiska prowadzone są na wszystkich uniwersytetach oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i na wszystkich politechnikach oprócz Politechniki Radomskiej
 • Inżynierowie i robotnicy oczyszczalni ścieków i monitoringu środowiska, przetwórstwa odpadów i spalarni śmieci oraz technologowie recyklingu - konieczna inżynieria środowiska lub ochrona środowiska na uczelniach technicznych

zobacz także:

Formy prowadzenia działalności gospodarczej