W momencie, w którym znasz już wszystkie lub prawie wszystkie aspekty związane z założeniem własnej firmy nie pozostaje Ci już nic innego, jak przebyć drogę formalnego procesu rejestracji Twojej działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy podstawową drogę procesu rejestracyjnego działalności gospodarczej.

Formalności procesu rejestracji firmy

Poszczególne etapy procesu rejestracji firmy są wymogami formalnymi i każdy z tych etapów charakteryzuję się odpowiednim czasem trwania procedury administracyjnej, odpłatnością i wymaganymi dokumentami do okazania.

1. Urząd Gminy lub Urząd Miasta - wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz (przebywasz z zamiarem stałego pobytu). Tam prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej. Gdy zgłosisz swoją działalność gospodarczą, zostaniesz do ewidencji wpisany przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jako przedsiębiorca.

W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypełniając stosowny formularz powinieneś podać następujące dane:

-     dane osobowe (imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania),

-     miejsce wykonywania działalności gospodarczej (siedzibę firmy i miejsce wykonywania działalności gospodarczej, np. targowiska),

-     przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - nie wystarczy więc tylko ogólnie podać zakres działalności (produkcja, handel, usługi), lecz trzeba typ wykonywanej działalności oznaczyć specjalnym kodem cyfrowym (zbiór PKD powinien być dostępny w urzędzie gminy, urzędnik też w razie wątpliwości powinien pomóc Ci właściwie oznaczyć działalność),

-     datę (przewidywaną) rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-     tytuł prawny.

Po upływie nie więcej niż 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia urząd wystawi stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł, a jeżeli w przyszłości będziesz chciał zmienić jakiekolwiek dane, opłata za zmianę wpisu wyniesie 50 zł (dlatego, aby nie dokonywać zmian zbyt często, warto w zgłoszeniu jak najszerzej określić przedmiot działalności, nawet jeśli na razie zamierzasz trzymać się tylko jednej branży).

Wójt, burmistrz, prezydent miasta mogą odmówić wpisu do ewidencji tylko wtedy, gdy:

-     zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

-     zgłoszenie zawiera braki formalne (np. nie ma w nim wszystkich koniecznych danych), które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

-     prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Dane zgłoszone do ewidencji trzeba aktualizować - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany. Jeśli zlikwidujesz firmę, także musisz o tym poinformować gminę. Wówczas Twój wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostanie wykreślony. Podobnie, jeśli zmienisz stałe miejsce zamieszkania, przenosząc się na teren innej gminy. Wówczas Twoje dane (zaświadczenie o wpisie do ewidencji) zostaną tam przesłane. Wójt gminy, na terenie której będziesz miał nowe miejsce zamieszkania (burmistrz, prezydent) wpisze Cię z urzędu (bez konieczności składania przez Ciebie ponownego wniosku) do prowadzonej w tej gminie ewidencji działalności gospodarczej.

Jeśli działalność ma być prowadzona w spółce cywilnej, każdy ze wspólników musi sam złożyć wizytę w gminie i uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie jest bowiem podmiotem gospodarczym - to tylko umowa między przedsiębiorcami, którymi są poszczególni jej wspólnicy. Każdy z nich powinien zarejestrować się jako odrębny przedsiębiorca (ponosząc oczywiście wszystkie związane z tym koszty).

Procedury rejestracji nie muszą przechodzić osoby zajmujące się działalnością wytwórczą w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowaniem przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedażą posiłków domowych i świadczeniem w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Taką działalność można prowadzić bez zgłaszania jej do ewidencji.

Wymagane dokumenty: - dowód osobisty,

                                      - tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, dzierżawy, użyczeni, akt własności).

Czas oczekiwania: do 3 dni

Uwagi: dane zgłoszone do ewidencji trzeba aktualizować - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany

Trzy w jednym !!!

Przedsiębiorcy, rejestrujący się po raz pierwszy w urzędach gmin jako osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, nie muszą odwiedzać urzędu statystycznego osobiście. Wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, w gminie możesz obecnie złożyć także wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (po jego dokonaniu otrzymujesz swój numer REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP do Urzędu Skarbowego.

Nie musisz więc w tym celu odwiedzać Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. Potrzebne druki uzyskasz na miejscu w urzędzie gminy. Powinieneś do nich dołączyć wymagane dokumenty. Jakie? O tym piszemy niżej. Organ gminy ma obowiązek w ciągu 3 dni od wpisania Ciebie do ewidencji działalności gospodarczej przesłać te wnioski do właściwych urzędów (urzędu statystycznego województwa, na terenie którego masz miejsce zamieszkania oraz wskazanego przez Ciebie urzędu skarbowego) wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Założenie było takie, że dzięki temu oszczędzasz czas. Ale może się zdarzyć, że szybciej będzie, jeśli się sam pofatygujesz do urzędu skarbowego (zwłaszcza jeśli masz zamiar tylko aktualizować zgłoszenie, bo masz już swój NIP), a w gminie zostawisz jedynie wniosek kierowany do urzędu statystycznego (choć możesz też udać się tam osobiście, najprawdopodobniej załatwisz wówczas sprawę "od ręki"). Otóż, aby złożyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne NIP musisz mieć numer REGON. Co prawda, możesz wypełnić formularz NIP nie podając tego numeru, ale gdy tylko go uzyskasz, będziesz musiał i tak zaktualizować zgłoszenie (tzn. jeszcze raz wypełnić ten sam formularz, podając w nim tym razem wszystkie potrzebne dane). Nie ma więc większego sensu wypełnianie tego samego formularza dwa razy. Lepiej najpierw uzyskać REGON i dopiero później złożyć zgłoszenie NIP. Tym bardziej, że wizyta w urzędzie skarbowym będzie i tak niezbędna z innych względów - musisz się określić, jaką konkretnie wybierasz formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej i złożyć zawiadomienie o zaprowadzeniu odpowiednich ewidencji podatkowych.

2. Urząd Statystyczny - REGON

Każda firma musi posiadać swój dziewięciocyfrowy, numer REGON, czyli niepowtarzalny numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Nadaje go urząd statystyczny województwa, po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku na formularzu RG-1. Jeśli działalność jest prowadzona w spółce cywilnej REGON jest nadawany spółce (a nie każdemu ze wspólników, mimo że to oni są przedsiębiorcami i każdy z nich oddzielnie musiał zarejestrować się w gminie). Wiesz już, że wniosek o nadanie REGON możesz złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem urzędu gminy (miasta).

Do wniosku składanego samodzielnie dołączasz odpis, wyciąg lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej. Nie musisz składać oryginału zaświadczenia czy odpisu z gminnej ewidencji podmiotów gospodarczych, wystarczy kserokopia dokumentu (przy składaniu wniosku powinieneś jednak przedłożyć oryginały do wglądu urzędnikowi).

Zaświadczenie o wydaniu REGON powinieneś otrzymać nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (najczęściej jest ono wydawane "od ręki" bezpośrednio przy składaniu wniosku). Za uzyskanie statystycznego numeru REGON nie musisz nic płacić.

 

Wymagane dokumenty:  - dowód osobisty,

- kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

Koszt: bezpłatne

Czas oczekiwania: do 7 dni

Uwagi: do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę dotyczącą zmiany profilu działalności lub też zaprzestania działalności gospodarczej

3. Urząd Skarbowy - rejestracja

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym dotyczy:

-     zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP,

-     wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym,

-     zgłoszenia rejestracyjnego VAT lub wyboru zwolnienia z VAT.

NIP

Każdy podatnik - a więc i przedsiębiorca - posiada swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Numer ten otrzymujesz tylko raz, bez względu na to jakie podatki płacisz, jaką wybierzesz formę opodatkowania, czy prowadzisz czy nie działalność gospodarczą.). Musisz aktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym - zgłaszając fakt rozpoczęcia działalności w ciągu 14 dni. Służy do tego specjalny druk NIP-1

Do zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego dołącza się kopie dokumentów, potwierdzających podawane informacje, przede wszystkim:

-     zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

-     zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Należy posiadać ze sobą oryginały obu dokumentów do wglądu.

Nadanie numeru NIP jest bezpłatne.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Przedsiębiorca wybiera jedną z trzech form opodatkowania:

 1. na zasadach ogólnych czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów
 2. formy zryczałtowane: - ryczałt ewidencjonowany,

          - karta podatkowa.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT lub wybór zwolnienia z VAT

Osoby rozpoczynające działalność są zwolnione z płacenia podatku VAT (ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy sprzedający wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, sprzedający niektóre wyroby akcyzowe oraz świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, jubilerskie. Zwolnienia nie stosuje się także do importu towarów i usług). Jeżeli chcesz od początku płacić podatek VAT, to musisz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się - podobnie jak NIP - na osobę fizyczną lub spółkę, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT. Służy do tego specjalny druk VAT-R. By móc się zarejestrować, prócz złożenia prawidłowo wypełnionego druku trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.

VAT-R/UE - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Jeśli planujesz prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-5UE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL).Uwaga! Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie

Przekształcenie nievatowca w płatnika VAT

Rozpoczynając działalność nie musisz od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość Twojej sprzedaży w 2008 przekroczy kwotę 50.000 zł (w 2007r. było to 39.700zł). Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Rejestracja jako podatnik VAT polega na złożeniu w US formularza VAT-R. Vatowcem stajemy się w momencie złożenia Deklaracji VAT-R (nie musimy czekać na potwierdzenie ze strony Urzędu).

Wyliczenie limitu proporcjonalnego

Limit obliczysz proporcjonalnie nie do okresu prowadzenia działalności, a do okresu prowadzonej sprzedaży, tzn: okresu liczonego od pierwszej sprzedaży do końca roku.

Schemat wyliczenia: 50.000zł * X/366

X – liczba dni od momentu pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego Do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

4. Pieczątka firmowa

Zanim jednak odwiedzisz bank w celu założenia konta firmowego wcześniej należy wyrobić sobie pieczątkę firmową, bowiem banki wymagają pieczątki firmowej przy podpisywaniu umowy. Na takiej pieczątce powinny znaleźć się:

-pełna nazwa firmy,

- siedziba firmy,

- numer REGON,

- NIP.

Wymagane dokumenty: właściwie żadne dokumenty nie są wymagane, ale by nie pomylić pełnej nazwy firmy zabrać ze sobą wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód osobisty

Koszt: ok. 25 zł+VAT

Czas oczekiwania: od 2 godz. do 2-3 dni

5. Bank – konto bankowe

Po uzyskaniu numeru REGON i wyrobieniu pieczątki firmowej możesz udać się do banku, aby założyć firmowe konto. Numer tego konta będziesz musiał potem podać wypełniając zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Co prawda nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać rachunek bankowy, zwłaszcza jeśli prowadzą działalność na niewielką skalę i rozliczają się z fiskusem w sposób uproszczony (ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową), ale z reguły lepiej takie konto posiadać - choćby ze względu na obowiązek bezgotówkowego rozliczania się z ZUS. Za pośrednictwem konta bankowego będziesz też mógł płacić swoje podatki. Niestety, musisz się liczyć z comiesięcznymi opłatami za prowadzenie rachunku - rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Na miejscu w banku są wypełniane następujące formularze:

-     wniosek o założenie kont,

-     karty ze wzorem podpisu,

-     wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków.

Stąd też założenie konta trwa z reguły nie dłużej niż kilka dni.

Wymagane dokumenty: -dowód osobisty,

- kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),

- ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,

- numer identyfikacji podatkowej NIP,

- pieczątka firmowa.

Koszt: bezpłatne

Czas oczekiwania: do 5 dni

Uwagi: O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS

Kolejnym etapem jest zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy na to 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. W ZUS-ie co miesiąc opłacamy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Celem zgłoszenia firmy, wypełniasz formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest Twoim jedynym zajęciem, dodatkowo wypełniasz formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego), a jeśli, oprócz prowadzenia firmy, pracujesz na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 1126 zł brutto miesięcznie, to zamiast ZUA wypełniasz ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).Pełny ZUS to comiesięczny wydatek rzędu 770 zł, jeżeli jest to Twoja pierwsza firma możesz skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS ok 320 zł. Samo ubezpieczenie zdrowotne - około 200 zł.Wzory druków są dostępne na stronie www.zus.pl, ale składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub formularze wydrukowane z programu Płatnik (program bezpłatny, dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl).

Wymagane dokumenty:

- pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników,

- REGON firmy,

- numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,

- numer rachunku bankowego firmy,

- dane personalne,

- numery NIP (wszystkich osób),

- rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

 

7. Państwowa Inspekcja Pracy

Jeżeli firma zatrudnia pracowników, należy pamiętać o powiadomieniu o tym Państwowej Inspekcji Pracy.

8. SANEPID (tylko dla niektórych)

Czasami prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Koncesje

Prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie wymaga uzyskania koncesji:

 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • Ochrona osób i mienia,
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrot paliwami i energią,
 • Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • Przewozy lotnicze.

 Licencje

Licencjonowane są następujące przedmioty działalności gospodarczej:

 • Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne
 • Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.
 • Warto dodać, że niektóre zawody wymagają odpowiedniego wykształcenia, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu itp. W zakresie podatków będą to np.:

·       adwokat,

·       biegły rewident,

·       doradca podatkowy,

·       radca prawny,

·       osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zezwolenia

Zezwolenie wymagane jest na prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
 • Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki
 • Działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
 • Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca
 • Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Brokerstwo reasekuracyjne. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Powadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego.
 • Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)
 • Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, a także w zakresie urządzania w ramach innej działalności gospodarczej loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych audioteksowych
 • Uprawa maku i konopi włóknistych, leczenie substytucyjne osób uzależnionych od narkotyków, obrót, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie substancji odurzających lub psychotropowych
 • Wykonanie przez licencjonowanego przewoźnika określonego transportu drogowego
 • Wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych
 • Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek: przesyłek dla ociemniałych, z korespondencją do 2.000 g, z pewnymi wyjątkami
 • Wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym, prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich, prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie na polskich obszarach morskich
 • Naprawa, instalacja, sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami niektórych przyrządów pomiarowych
 • Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniająca do korzystania    z pomocy publicznej
 • Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych   i ich części. Gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport odpadów (w tym makulatury, złomu itp.)
 • Produkcja tablic rejestracyjnych
 • Utrzymywanie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, założenie lotniska, zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu na lotnisku użytku publicznego
 • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Działalność regulowana

Do działalności regulowanych należą:

 • Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
 • Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
 • Usługi detektywistyczne
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • Organizowanie wyścigów konnych
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 • Obrót materiałem siewnym
 • Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 • Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów.
 • Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
 • Działalność telekomunikacyjna
 • Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę). Świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą.

Działalność kantorowa

Na każdym etapie prowadzenia własnej działalności gospodarczej pojawiają się bariery psychologiczne i społeczne stanowiące zagrożenie dla jakości funkcjonowania przedsięwzięcia, a nawet dla jego istnienia. Do najczęściej pojawiających się trudności psychologicznych należy brak wiary w siebie – niska samoocena

Jak sobie radzić ?

1.    Bądź przygotowany(a) – jeżeli wiesz ,ze problem niskiej samooceny dotyczy Ciebie, poszukaj wsparcia. Przestudiuj tematyczne strony internetowe, sporząź bilans zysków i strat wynikających z podjęcia działalności, skonsultuj najważniejsze decyzje ze specjalistami np. w  Urzędzie Pracy.

      Dzięki temu nabierzesz pewności ,ze postępujesz słusznie.

2.    Wypisz na kartce swoje cele i odhaczaj te, które już osiągnąłeś (łaś) – unikniesz 

      poczucia ,ze stoisz w miejscu.

      Ponadto warto pamiętać ,ze sukcesy osiągają Ci 

      którzy je planują .

3.    Daj sobie przyzwolenie na niewiedzę i ewentualne błędy. Pamiętaj – nie ma osób 

wszechwiedzących. Nie porównuj się z innymi.

4.    Szukaj pozytywnych przykładów w swoim otoczeniu , telewizji prasie itp.

5.    Powtarzaj sobie ,ze Ty też możesz mieć rację. Jeżeli zdarzyło Ci się ,ze pod presją innych zmieniałeś zdanie lub rezygnowałeś z czegoś, przypomnij sobie dlaczego to zrobiłeś - cel który jest dla Ciebie ważny

6.    Znajdź czas dla siebie . Ćwicz , uczestnicz w życiu towarzyskim. Wysypiaj się

7.    Jeżeli od najbliższych nie otrzymujesz wsparcia – porozmawiaj z nimi o tym jak ten brak wpływa na Twoje uczucia i zachowania

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 r. i jest jedynym w kraju bankiem państwowym. Jego misją jest wspieranie programów rządowych i samorządowych z udziałem środków publicznych, w tym    z UE. BGK pełni rolę agenta ministra finansów, prowadzi obsługę zadłużenia zagranicznego, obsługuje kilkanaście funduszy zadaniowych.   Bank prowadzi też działalność własną w zakresie obsługi przedsiębiorstw, samorządów oraz klientów indywidualnych. BGK cieszy się uzasadnioną renomą solidnej i pewnej instytucji finansowej.

 Fundusze Celowe

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych, lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

 Korzyści dla Klientów z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych

Z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych mogą skorzystać wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego   i ich związki. Korzyści dla Klientów to:

    a) dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń,

     b) możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia (kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym majątkiem na inne cele,

     c) uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:

 • krótkiej historii kredytowej,
 • posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu,

d) oszczędność czasu - dzięki przyjaznej procedurze wszelkie formalności dotyczące zabezpieczeń    z FPU załatwiane są w banku współpracującym z BGK.

Ul. Podchorążych 1
40-043 Katowice
tel. 32 602 94 00

2.Fundacja  Rozwoju Śląska

Fundacja  Rozwoju Śląska, zgodnie ze statutem, za cel główny obrała  wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia  społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie,            z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura              i sztuka.
  Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, otrzymanych  w latach 1992 – 2002, będące obecnie środkami zwrotnymi Fundacji,   a także pozyskanymi ze źródeł krajowych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące.

Regionalna Instytucja Finansująca jest agencją, która na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.   RIF współpracuje   z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju MSP.

 Rolą RIF jest:

a) udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,

b) obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków powierzonych przez PARP

c) promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych,

d) promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców),

e) współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów

f) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych

g) prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków. 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

45-364 Opole ul. Słowackiego 10
tel.: + 48 77 454 25 97,
       + 48 77 423 28 80
fax: + 48 77 454 56 10
adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Fundusz Mikro
Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 38 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju.

Fundusz Mikro wypracował unikalną formę współpracy finansowej z klientami, opartą na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Oferuje im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach, bez zbędnie rozbudowanych formalności.

Kto może wnioskować o pożyczkę ?

  1.    Mikroprzedsiębiorcy
Z pożyczek z Funduszu Mikro mogą korzystać właściciele najmniejszych działających w naszym kraju przedsiębiorstw: małych sklepów, warsztatów usługowych i produkcyjnych, działających legalnie, nie zatrudniających więcej
niż kilka osób, opodatkowanych na zasadach ogólnych, płatników zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Pożyczkę z Funduszu Mikro można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:
- na zakup towaru do sprzedaży lub surowców do przerobu;
- na małą inwestycję (zakup maszyny, urządzenia, wyposażenia, lokalu);
- na remont lokalu, maszyny czy samochodu;
- oraz na każdy inny rozsądny cel, związany z działalnością firmy.

2.    Stowarzyszenia
Stowarzyszenia powołane w celu realizacji inwestycji i przedsięwzięć mogących ułatwić życie lokalnym społecznościom (budowa parkingów, drogi, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewożenia dzieci do szkoły itp.) również mogą otrzymać pożyczkę na dofinansowanie realizacji konkretnego projektu. Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez stowarzyszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał stowarzyszeniom udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

Agroturystyka
Osoby prowadzące gospodarstwa mogą otrzymać pożyczkę na cele związane
z tą działalnością pod warunkiem posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał osobom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

 KATOWICE
ul. Kościuszki 48
40-047 Katowice
tel.: (32) 206 98 22
fax: (32) 253 66 96

 GLIWICE
ul. Kłodnicka 2
44–100 Gliwice
tel.: (32) 231 45 53
fax: (32) 231 17 66