Koncesje

Prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie wymaga uzyskania koncesji:

 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • Ochrona osób i mienia,
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrot paliwami i energią,
 • Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • Przewozy lotnicze.

 Licencje

Licencjonowane są następujące przedmioty działalności gospodarczej:

 • Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne
 • Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.
 • Warto dodać, że niektóre zawody wymagają odpowiedniego wykształcenia, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu itp. W zakresie podatków będą to np.:

·       adwokat,

·       biegły rewident,

·       doradca podatkowy,

·       radca prawny,

·       osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zezwolenia

Zezwolenie wymagane jest na prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
 • Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki
 • Działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
 • Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca
 • Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Brokerstwo reasekuracyjne. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Powadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego.
 • Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)
 • Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, a także w zakresie urządzania w ramach innej działalności gospodarczej loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych audioteksowych
 • Uprawa maku i konopi włóknistych, leczenie substytucyjne osób uzależnionych od narkotyków, obrót, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie substancji odurzających lub psychotropowych
 • Wykonanie przez licencjonowanego przewoźnika określonego transportu drogowego
 • Wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych
 • Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek: przesyłek dla ociemniałych, z korespondencją do 2.000 g, z pewnymi wyjątkami
 • Wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym, prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich, prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie na polskich obszarach morskich
 • Naprawa, instalacja, sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami niektórych przyrządów pomiarowych
 • Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniająca do korzystania    z pomocy publicznej
 • Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych   i ich części. Gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport odpadów (w tym makulatury, złomu itp.)
 • Produkcja tablic rejestracyjnych
 • Utrzymywanie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, założenie lotniska, zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu na lotnisku użytku publicznego
 • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Działalność regulowana

Do działalności regulowanych należą:

 • Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
 • Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
 • Usługi detektywistyczne
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • Organizowanie wyścigów konnych
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 • Obrót materiałem siewnym
 • Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 • Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
 • Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów.
 • Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
 • Działalność telekomunikacyjna
 • Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę). Świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą.

Działalność kantorowa