Telepracownik - telepraca definiowana jest jako „każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywanej poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznej”. Telepraca jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej. Pracowników w tym systemie można zatrudniać na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę agencyjną.