Audytor - w znaczeniu pierwotnym to ten, kto ocenia, przeprowadza kontrolę i dokonuje przeglądu. Zwykle nazwą tą określa się wyspecjalizowanego księgowego, rewidenta, który, będąc zatrudnionym w firmie lub działając jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Wyróżnia się tym, że ma nieco szersze spojrzenie na perspektywy finansowe firmy niż księgowy. Analizuje i rozlicza koszty, ale nie na bieżąco, lecz z perspektywy czasu. Swoje opinie udostępnia firmie lub instytucji, na której zlecenie tę firmę kontroluje. Jest więc często niezależnym biegłym, ekspertem,
któremu powierza się kontrolę i sporządzanie raportów.